• ประสิทธิผลของโปรแกรมลดน้ำหนัก  ประสิทธิผลของโปรแกรมลดน้ำหนัก


  Oct 11, 2017 - ประสิทธิผลของโปรแกรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการ ลด อ้วน ลด พุง โดยใช้ผู้รับ บริการเป็น. ศูนย์กลาง : โรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร.
  ผล ของโปรแกรม ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ ... คำสำคัญ: โปรแกรม สุขศึกษา ,ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค, ภาวะ น้ำหนัก เกิน ... ความ คาดหวังใน ประสิทธิผลของ การตอบสนอง เป็นการเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อ ลด ความเสี่ยงต่อ ...
  ผล ของโปรแกรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 - Self เพื่อ ลด ภาวะอ วน ของ ...... ศึกษา ประสิทธิผลของโปรแกรมลด น้ําหนัก โดยการประยุกต ใช แนวคิดกํากับตนเองร วมกับ ...
  คําสําคัญ: โปรแกรม สุขศึกษา พฤติกรรมการควบคุมน้ําหนัก ค าดัชนีมวลกาย อาสาสมัคร ...... กุสุมา สุริยา (2550, หน า 67 - 68) ได ศึกษา ประสิทธิผลของโปรแกรมลด น้ําหนัก ...
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผล ของโปรแกรม สุขศึกษาเพื่อ ลด น้ําหนัก และเพื่อ ..... ประสิทธิผลของโปรแกรม ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของ ผู้มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานตํา  ...
  ประสิทธิผลของโปรแกรม การออกกาลังกายแบบแอโรบิก ของ ผู้สูงอายุที่มีโรคอ้วนลงพุง ... กาย(BMI) ลด ลงร้อยละ 95.00 และ ลด ดัชนีมวลกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 25.00 ...
  ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให เห็นว า โปรแกรม การ ลด น้ําหนักที่พัฒนาขึ้นตามทฤษฎีการรับรู ... โดยควรมีการศึกษาซ้ําถึง ประสิทธิผลของโปรแกรม ในระยะยาว. คําสําคัญ: ...
  ประสิทธิผลของ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุม น้ำหนัก . ของ นักเรียนโรงเรียน .... แนวโน้มการบริโภคอาหารธัญพืชไม่ขัดสี ผักและผลไม้ ลด ลง ..... การ ศึกษาครั้งนี้วัด ประสิทธิผลของโปรแกรม สุขศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่ง.
  Sep 28, 2016 - ผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าอุปกรณ์สวมใส่เพื่อตรวจจับกิจกรรมต่างๆ ของ ร...
  ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการรับรู้ความสามารถ ของ ตนเอง การกำกับตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเองและการ ลดน้ำหนักของ  ...
  ประสิทธิผลโปรแกรม การ ลด น้าหนัก ของ อาสาสมัครสาธารณสุข. ต้าบลอ่าวลึกน้อย อ้าเภอ อ่าวลึก จังหวัดกระบี่. กุลธิดา ผลทวี*. บทคัดย่อ. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง  ...
  ผล ของโปรแกรม การสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรม. การป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุง ... เพื่อนซี้ชวน ลด พุง และ5)วิทยุชุมชนสื่อสร้างสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถาม .... สุขภาพ มี น้ำหนัก ตัว ดัชนีมวลกายและรอบเอว ลด ลง ..... ประสิทธิผลของ โปรแกรม .
  การศึกษาวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษา ประสิทธิผลของโปรแกรม ออกกำลังกาย ดับเบิ้ลยู เอ แอล ... การรับรู้ความสามารถ ของ ตนในการควบคุมการออกกำลังกายและการ ลด ลง ของน้ำหนัก ตัว ...
  Dec 14, 2017 - ผล ของโปรแกรม การส่งเสริมพฤติกรรมการลดความอ้วนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนต่อ พฤติกรรมการ ลดน้ำหนักของ เด็กวัยเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน(พิมพ์พิศา ...
  การสูญเสียน้ำหนัก - ประสิทธิผลของโปรแกรม การ ลดน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ บทความนี้ มีบางส่วน ของ ปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพ ของโปรแกรมลดน้ำหนัก .
  ประสิทธิผลของโปรแกรมลดน้ำหนัก ต่อน้ำหนักตัว และพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียน ประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ...
  ส่วนที่ 4 แบบทดสอบทักษะการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลดน้ำหนัก และโฆษณา a (9 ...... ประสิทธิผลของโปรแกรม สุขศึกษาในพฤติกรรมการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ของ  ...
  ประสิทธิผลของโปรแกรม การ ลด พฤติกรรมกา รใช้ความรุนแรงโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรม ตาม. แผน ร่วมกับทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม ด้วยกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา ในนักเรียน ...
  ประสิทธิผลของโปรแกรมลดน้ำหนัก ประสิทธิผลของโปรแกรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต อการรับรู ... ตนเอง และการ ลด นํ้า หนัก ของ บุคลากรที่มีภาวะนํ้าหนักเกิน ...
  บริการที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการ ลด นํ้าหนัก มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ .... ประสิทธิภาพ ( Holding On) จากการศึกษา ประสิทธิผลของ รูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจในการดูแล ... เพื่อศึกษาผล ของ การใช้ โปรแกรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่มีภาวะนํ้าหนักเกิน ของ .
  คณิตา จันทวาส: ผล ของโปรแกรม การก ากับตนเองต่อพฤติกรรมการ ลด น ้าหนักและ ...... กับ การศึกษา ของ กุสุมา สุริยา (2550) ที่ศึกษา ประสิทธิผลของโปรแกรมลด น ้าหนักในการ ลด .


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :